Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 

Obchodné podmienky

Úvod InfoObchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) spoločnosti Igor Kelemen


I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Igor Kelemen, IČO 26216060, so sídlom Křížová 164/44, Třebíč - nové Město, 674 01

zapísaný na úrade príslušnom podľa § 71 ods. 2 živnostenského zákona: Mestský úrad Třebíč ako predávajúci a/alebo poskytovateľ služby a/alebo licenčných oprávnení (ďalej len "predávajúci") a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci"). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.qamo.eu v sekcii "kontakt " .

V prípade, kedy spoločnosť Igor Kelemen vystupuje ako poskytovateľ, poskytuje služby a/alebo licenčné oprávnenia podľa svojej aktuálnej ponuky jednotlivým kupujúcim podľa ich požiadaviek za cenu a podmienok uvedených u konkrétnej ponuky služby a/alebo licenčných oprávnení, pričom sa vo vzťahu k príslušnej zmluve uplatnia tieto VOP, ak nebude uvedené inak.
 
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák . č 40 / 1964 Zb . , Občiansky zákonník a zák . č 634/1992 Z. z . , o ochrane spotrebiteľa, oba v platnom a účinnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.


Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
 
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
 
Kupujúci si je vedomý , že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 


Kúpna zmluva


Ak je kupujúci spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod V. Objednávanie.

AK je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Českej republiky a budú riešené súdmi Českej republiky . Tým nie sú dotknuté prípady, keď kupujúcim bude spotrebiteľ a bude mať zvyčajné bydlisko v inom štáte ako Česká republika a voľba práva či prorogace súdu nebudú prípustné.
 
Zmluva je uzatváraná v českom jazyku. Ak vznikne pre kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.
 
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na portáli predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
 
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

 

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Igor Kelemen, IČO 26216060, Dukovany 38, 675 56 Dukovany. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach www.qamo.eu. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára) vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

III. Prevádzková doba

Objednávky cez elektronický obchod predávajúceho:
24 hodín denne, 5 dní v týždni. Príprava pre expedíciu v pondelok až piatok od 09:00 do 13:00.

 

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line elektronickom obchode sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tj. vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.
 
Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

 

V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
 
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.
 

VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ:

Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade § 53 ods. 7 obč. z odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne spotrebiteľ využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru. Predávajúci má právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.

odesláním objednávky zákazník uzavírá kupní smlouvu a když si zboží neodebere, má obchodník nárok na náhradu škody. Prodávající má právo na náhradu škody ve výši odpovídající poštovnému za cestu tam a zpět a balnému
 
Odstúpenie a tovar zasielajte:
Z - Point a to spôsobom

 1. Vyplňte formulár "Odstúpenie od zmluvy", a zašlite ho e - mailom na info@qamo.eu .
 2. Následne Vám zašleme číslo zásielky a PDF štítok na vytlačenie.
 3. Zásielku podáte na akomkoľvek podacom mieste Z-Point.

 
Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods. 1 obč . Z.).
 
Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 30 dní od odstúpenia.


Okrem prípadov , kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

 1. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 2. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
 3. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 4. na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
 5. na dodávku novín, periodík a časopisov,
 6. spočívajúcich v hre alebo lotérii,


Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť spôsobom uvedeným predávajúcim spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods. 7 obč., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu.
 
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, uplatní sa ustanovenie § 436 a nasl. zákona č 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov. Predávajúci uvádza, že kupujúcemu môže byť ponúknutá dohoda o ukončení kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

 

VII. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba vopred bankovým prevodom,
 2. platba v hotovosti na odberným miestach Z-Point
 3. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka),

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho , avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 

VIII. Dodacie podmienky

Osobný odber - Z-Point:

Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

 

Zasielanie prepravnou službou - ČR:
Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou. Podmienkou je objednávka prijatá do 12:00. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek do SR do 48 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Ak nebude tovar doručený kupujúcemu z dôvodov ležiacich na strane predávajúceho do dvoch pracovných dní (pri splnení podmienok a po vykonaní všetkých potrebných krokov zo strany spotrebiteľa, najmä zaplatenie vopred, ak je táto forma zvolená), má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť (tým nie sú dotknuté jeho iné práva, ako napríklad právo na náhradu škody).
 
Zasielanie prepravnou službou - SR:
Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou. Podmienkou je objednávka prijatá do 12:00. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek do SR do 48 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Ak nebude tovar doručený kupujúcemu z dôvodov ležiacich na strane predávajúceho do dvoch pracovných dní (pri splnení podmienok a po vykonaní všetkých potrebných krokov zo strany spotrebiteľa, najmä zaplatenie vopred, ak je táto forma zvolená), má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť (tým nie sú dotknuté jeho iné práva, ako napríklad právo na náhradu škody).
 


Kupujúci , ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
 
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu reklamace@qamo.eu, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

IX. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými a účinnými právnymi predpismi ČR. Ako záručný list obvykle slúži nákupný doklad (podrobnosti pozri Reklamačný poriadok).

 

VII. Záručné a reklamačné podmienky

Podľa § 620 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb a neskorších predpisov je na všetok tovar záručná doba 24 mesiacov. Výrobca môže poskytovať aj dlhšiu záručnú dobu, ako je 24 mesiacov.
 

Záruka kompatibility dodávaných komponentov nie je garantovaná predávajúcim mimo kombinácií garantovaných priamo výrobcami a poskytovateľmi vysielania. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky zmien vysielacích parametrov nakoľko sám nevysiela a nedokáže tieto zmeny predvídať či ovplyvniť.

Upozornenie:                                     
Spoločnosť Qamo, s. r. o. nenesie žiadnu zodpovednosť za rozhodnutie prevádzkovateľov televízneho vysielania (providerov), ktoré môžu mať za následok čiastočné alebo úplné obmedzenie príjmu predplatených televíznych programov čo do rozsahu, obsahu, kvality vysielania, zmeny kodovacícho systému a nenesie takisto zodpovednosť za prípadné výpadky vo vysielaní spôsobené technickými problémami, rovnako tak ako nezodpovedá za nesprávnu či obmedzenú funkciu dekódovacieho CI modulu, popr. za nekompatibiltu použitého satelitného prijímača.

 

 

 

X. Alternatívne riešenie sporov

Informácia na stiahnutie.

 

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.11.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

     Heureka.sk - overené hodnotenie obchodu Qamo

Copyright 2012 - 2020 © qamo.eu
Vytvárame internetové obchody - All4shop.sk Vytvárame internetové obchody